Dép phòng khách sạn

  • Đế eva 2,5 ly 
  • May 1 lớp
  • Màu: trắng hoặc nâu